Atenció a la diversitat

L’alumnat té unes característiques i unes necessitats pròpies. Com a escola, som conscients d’aquesta realitat i afavorim que puguin aprendre junts i col·laborarin entre ells en experiències d’aprenentatge compartit. Per fer-ho, caminem plegats cap a la inclusió de la diversitat de l’escola.

L’atenció a la diversitat es treballa en tots moments de la vida escolar. Algunes actuacions que portem a terme són: desdoblaments, racons d’aprenentatge, coteaching… amb el suport del departament d'orientació i agents externs.

Els quatre principis bàsics del model d’escola inclusiva són:

  • Principi d'inclusió
  • Principi de normalització
  • Principi de personalització
  • Principi d'igualtat d'oportunitats

Creiem que el nostre centre avança en el model d’escola per a tothom, en la mesura en què hi ha implicació i compromís de tots els agents de la comunitat educativa (alumnes, equip docent, equip no docent i famílies) en l’assoliment dels quatre principis bàsics de l’escola inclusiva que garanteix la presència, la participació i la consecució de l’èxit de tot l’alumnat.