L'escola Sant Lluís de Pla i Amell Bosch disposa de gabinet psicopedagògic per a cadascuna de les etapes:

Educació Infantil

Atenció i seguiment individual, de classe i de petits grups.
A P5 s’administren proves per valorar les aptituds escolars en l’aprenentatge de la lectoescriptura, raonament matemàtic i memòria.
Elaboració de Plans Individualitzats (PI) als alumnes de Necessitats Educatives Especials (NEE).
Coordinació amb els professionals externs que atenen alumnes de l’escola. 

Educació Primària

Exploració i seguiment del desenvolupament de la parla, la lectura i l’escriptura.
Prevenció de les dificultats d’aprenentatge.
Elaboració de Plans Individualitzats (PI) als alumnes de Necessitats Educatives Especials(NEE).
Aplicació de proves de nivell.
Aplicació de proves de comprensió , velocitat lectora i expressió escrita a 2n de primària.
Aplicació d’una bateria de proves d’aptitud i personalitat a 6e de primària.Seguiment de l’adquisició dels hàbits de treball dins i fora del col·legi.
Coordinació amb els professionals externs que atenen alumnes de l’escola. 

Educació Secundària

Exploració individual per demanda del tutor i/o dels pares amb el vistiplau de la família, s’ha considerat necessari.
Elaboració de Plans Individualitzats (PI) als alumnes de Necessitats Educatives Especials (NEE).
Aplicació d’una bateria de proves d’aptitud , personalitat i orientació acadèmica i professional a 3e i 4t de Secundària.
Coordinació amb els professionals externs que atenen alumnes de l’escola.
-Col·laboració en la realització dels grups classe.