Atenció a la diversitat

L’alumnat té unes característiques i unes necessitats pròpies. Com a escola, som conscients d’aquesta realitat i afavorim que puguin aprendre junts i col·laborarin entre ells en experiències d’aprenentatge compartit. Per fer-ho, caminem plegats cap a la inclusió de la diversitat de l’escola.

L’atenció a la diversitat es treballa en tots moments de la vida escolar. Algunes actuacions que portem a terme són: desdoblaments, racons d’aprenentatge, coteaching… amb el suport del departament d'orientació i agents externs.

Els quatre principis bàsics del model d’escola inclusiva són:

  • Principi d'inclusió
  • Principi de normalització
  • Principi de personalització
  • Principi d'igualtat d'oportunitats

Creiem que el nostre centre avança en el model d’escola per a tothom, en la mesura en què hi ha implicació i compromís de tots els agents de la comunitat educativa (alumnes, equip docent, equip no docent i famílies) en l’assoliment dels quatre principis bàsics de l’escola inclusiva que garanteix la presència, la participació i la consecució de l’èxit de tot l’alumnat.

Una família per a les famílies

La nostra escola es basa en el principi de la família manyanetiana, seguint l’ideari de Sant Josep Manyanet. Ho fem mitjançant la comunicació família escola, el tracte de l’equip docent amb l’alumnat, la resta de la com comunitat educatiu, l’Espai Famílies i l’AFA

L’infant troba a l’escola la prolongació de la llar. Ha de sentir que els educadors l’estimen, el valoren, el respecten en la seva individualitat i en la seva diversitat.

Aprenentage cooperatiu

L’aprenentatge cooperatiu es caracteritzen per una interdependència positiva, de manera que cada un sap que el seu esforç personal ajuda els companys a aconseguir l’èxit tant a nivell grupal com individual.
Aquest treball implica:

  • Responsabilitat individual; el grup persegueix un objectiu que ha d'assolir i cada membre ha de responsabilitzar-se de la seva part del treball i contribuir amb èxit a aconseguir els objectius comuns.
  • Interacció cara a cara; els membres del grup han de parlar, consensuar solucions i ajudar-se mútuament.
  • Habilitats socials: els infants i els joves aprenen a resoldre conflictes, prendre decisions, crear confiança i arribar a acords.

I no oblidem que a cooperar se n’aprèn: el treball cooperatiu és alhora un mitjà per aprendre i un objectiu d’aprenentatge.

Cultura del pensament

La cultura de pensament és aprendre i ensenyar a pensar. Consisteix en crear espais i temps perquè el pensament individual i de grup sigui valorat, es faci visible i es promogui de manera activa com una part més de les experiències quotidianes i habituals de l’alumnat a l’escola.

Introduïm la cultura del pensament en les diferents propostes didàctiques fent ús de diferents destreses i rutines de pensament. Tècniques que permeten desenvolupar el pensament creatiu, crític, presa de decisions i resolució de problemes. D’aquesta manera reflexionen de forma compartida, fent conscient aquell aprenentatge (metacognició) per tal d’interioritzar-lo i transferir-lo en altres situacions i contextos reals.

Innovació tecnològica

Aquest curs 2020-2021 l'escola ha començat un procés d'innovació digital. Per una banda, s'ha canviat tota la infraestructura, dotant d'una xarxa d'internet segura i de projectors i pantalles interactives als dos edificis, des d'Infantil a Secundària. Els recursos materials es complementen amb els recursos humans promovent la formació en entorns virtuals d'aprenentatge, robòtica educativa i aplicacions didàctiques de l'equip docent i el personal. En aquest procés de transició tecnològica, la metodologia fa un pas cap a la preparació de l'alumnat per al present i el futur més immediat i s'implementa a 1r i 2n d'ESO el projecte 1x1.

Clicant a la imatge visualitzareu el pdf amb el detall del projecte.

STEAM

El STEAM (Science, Technology, Engineering, Art i Mathematics) és una metodologia que es basa en trencar les barreres entre les assignatures i així aconseguir un aprenentage més empíric. Aquest aprenentage STEAM s'aconseguiex a l'escola o bé a través de projectes interdisciplinars o a través d'aprenentage per projectes.

PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA

TALLER

LABORATORI

DISSENY 3D

BEEBOTS

EDICIÓ DE VÍDEO I D'IMATGE