Els antecedents

Antecedents

El P. Manya­net, des­prés d’un viatge a Bar­ce­lona el 1872, on pre­sen­cià la pro­cla­ma­ció de la I Repú­blica amb motiu de la renún­cia al tron d’Ama­deu de Saboia, tornà a Tremp. La situ­a­ció en aque­lla pobla­ció tam­poc era gens segura; ell mateix havia estat objecte de per­se­cu­ció i hagué de tan­car el col·legi Sant Josep, el pri­mer de la nai­xent con­gre­ga­ció mas­cu­lina. Al mes de desem­bre de 1875, nova­ment a Bar­ce­lona, va fer-se càr­rec de dues esco­les popu­lars al car­rer Ponent i al car­rer Fer­ran. Des de la ciu­tat com­tal empren­gué una ambi­ci­osa tasca de fun­da­ció d’esco­les als bar­ris obrers de la mateixa ciu­tat, a diver­ses pobla­ci­ons de Cata­lu­nya i a la resta d’Espa­nya: Sant Andreu, Santa Coloma de Far­ners, Fraga, Sant Hipò­lit de Vol­tregà, Cam­brils, Vila­franca del Pene­dès, Bla­nes, Molins de Rei, Reus, Sant Julià de Vila­torta i Begues. 

Fundació del Col·legi Sant Lluís de Pla i Amell

Els Fills de la Sagrada Família, hereus de l’anhel apostòlic de Sant Josep Manyanet, van arribar al barri de la Rectoria, de Begues, l’any 1925. El patrici Manel de Pla i Amell, amb bona part del seu patrimoni, va fer possible la presència d’una comunitat religiosa al servei de l’educació dels infants i dels joves de la població. Durant molts anys va ser solament una classe complementària de l’escola nacional per als nens del barri de la Rectoria i també del nucli urbà. Era un servei modest, però que, com la pluja petita, va amarant la terra i produeix bona saó. Simultàniament, a la torre de Can Amell, es va erigir el noviciat de la Congregació i molts dels religiosos de la Sagrada Família que treballen arreu del món van néixer a la vida religiosa a Begues. L’any 1964, amb ocasió del primer centenari de la Congregació, es va bastir un important edifici per a Seminari Menor, Pensionat i Escola que, segons les exigències del temps i en col·laboració amb les religioses Dominiques, es convertí en centre d’EGB en règim de coeducació.

Actualment és un centre concertat de Primària (EP) i de Secundària Obligatòria (ESO). 

Fundació Teodor - Bosch

La Fundació Teodor - Bosch, segons voluntat de Teodor Bosch, des de principis del segle passat patrocina l’educació cristiana dels fills de Begues. En un principi, les germanes Dominiques de l’Anunciata, fundades pel beat P. Francesc Coll, van acceptar, el setembre de l’any 1927, de fer-se càrrec de l’Escola-Col·legi “Teodoro Bosch”, al centre de Begues. El dia 2 de gener de l’any 1928 s’hi varen iniciar les classes de primera ensenyança i el setembre d’aquell mateix any, començaren les classes teòriques i pràctiques de l’Escola-Llar. A principi del curs 1944-45 es donaren les primeres classes de mecanografia i, el mes de juny d’aquell mateix curs, de taquigrafia. El mes d’octubre es va començar a ensenyar a brodar.

Des del curs 1972-73 i previ acord, es van fusionar el Col·legi Bosch, de les religioses Dominiques, i el Col·legi Sant Lluís, dels Fills de la Sagrada Família. Ja des del curs 2001-2002 les religioses Dominiques van deixar la titularitat del Col·legi Bosch, quedant els Fills de la Sagrada Família com a única Entitat Titular, però continant dins la junta de la Fundació Teodor - Bosch.

Actualment és un centre d’Educació Infantil (EI).