Science Bits

El model d’ensenyament 5E està basat en els fonaments teòrics del constructivisme, gaudeix d’un creixent suport científic que en corrobora l’efectivitat i ha tingut un impacte molt significatiu en l’ensenyament de la ciència en els últims 30 anys.

El model d’ensenyament que empra Science Bits es diu 5E perquè consta de 5 fases el nom de les quals, en anglès, comença per la lletra E: Engage, Explore, Explain, Elaborate i Evaluate. Les cinc fases del Model 5E estan dissenyades per facili­tar el procés del canvi conceptual, això és, l’aprenentat­ge amb comprensió dels conceptes científics, entès com una reformulació de les idees que els alumnes porten a l’acte d’aprenentatge, després de la seva confrontació amb noves experiències.

Aquest model consisteix a mobilitzar els coneixements previs dels alumnes; connectar les seves idees amb nous coneixements adquirits a través de la investigació i el descobriment; proporcionar explicacions formals d’aquells conceptes que serien difícils de descobrir in­tuïtivament; i proveir d’oportunitats per demostrar els aprenentatges comprensius mitjançant la seva aplicació pràctica.

Desenvolupat per l’equip del Biological Sciences Curri­culum Study (BSCS), el model 5E ha estat usat des dels anys 80 en múltiples escoles de primària i secundària dels Estats Units. Els estudis han demostrat una millora signifi­cativa en els aprenentatges conceptuals, en el desenvolu­pament de competències i un increment de l’interès per la ciència en els estudiants. El model 5E de Science Bits és una adaptació fidel del mo­del original del BSCS, que es recolza en l’ús de recursos multimèdia —sense detriment de l’experimentació real- i tracta de ser coherent amb els requeriments dels currícu­lums oficials pel que fa a l’amplitud dels seus continguts.