La base metodològica a l'etapa infantil, és l'estimulació primerenca. Per a nosaltres, l'aprenentatge es basa en tres pilars molt importants: el desenvolupament neurològic, el desenvolupament psicomotor i el desenvolupament emocional, els quals els treballem a partir de diferents programes per arribar a l'excel·lència intel·lectual, excel·lència física i excel·lència social.

Informació de l'etapa

És l'etapa que comprèn dels tres anys fins a sis anys. Aquesta etapa té com a finalitat proporcionar als infants més petits aquelles situacions educatives que els permetin el progressiu descobriment i creixement personal; la possibilitat de relacionar-se amb els altres, tant infants com a persones adultes, per mitjà dels diferents llenguatges d'expressió i comunicació; l'observació i descoberta del seu entorn més proper i l'adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixen la seva autonomia personal i la seva integració a la societat. En aquesta etapa s'atenen especialment les necessitats bàsiques d' ordre biològic, psicològic, afectiu, intel·lectual, lúdic i social dels infants