POLÍTICA DE PRIVACITAT I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ DEL COL·LEGI MANYANET BEGUES- SANT LLUÍS-BOSCH

1.- DRET D’INFORMACIÓ

D’acord amb el que disposa l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGDD) i l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) us informem de:

1.1.- Identificació de responsables:

El responsable del tractament és l’entitat que decideix la recollida de dades i l’ús que es farà de la informació que gestiona. En aquest cas és:

Col·legi Manyanet Begues- Sant Lluís-Bosch, amb domicili al carrer Sant Climent núm. 8, NIF: R0800669D inscrita al Registre 08014590

Correu electrònic de contacte: secretaria@begues.manyanet.org

Telèfon: +34 93.639.00.11

El delegat de protecció de dades és CIPDI, Tratamiento de la Información SL. És qui controla que s’apliqui correctament les normes que regulen el tractament d’informació que fa el responsable. Podeu contactar amb el delegat al correu electrònic a dpd@cipdi.com.

1.2.- Finalitat del tractament de les dades, períodes de conservació i base jurídica.

1.2.1.- Finalitat general

El responsable del tractament farà servir les dades que ens faciliteu per qualsevol mitjà mentre mantingueu la relació amb ells i s’incorporaran, tal com ens les cediu, a una base de dades titularitat del responsable del tractament.

Farem servir les dades per:

  • Prestar-vos els serveis que ens demaneu.
  • Enviar-vos informació de les nostres activitats per correu electrònic o adreça postal.

La base jurídica d’aquest tractament serà la relació contractual, o d’altre tipus, que mantingueu amb el responsable del tractament i el consentiment que atorgueu en acceptar aquest avís.

Les dades generades es conservaran mentre mantingueu la relació amb el responsable del tractament i, posteriorment, durant el termini de prescripció de les accions legals que, en alguns casos poden arribar als 10 anys. 84 c/ Sant Agustí núm. 1 1r 1a · 08301 Mataró ·T. 934.961.845 · @ cipdi@cipdi.com Núm. Protocol a.- 24/2022 1.2.2.-

Tractament d’imatges.

El responsable del tractament documenta els esdeveniments de caràcter públic que organitza amb fotografies i vídeos amb la finalitat de fer-ne difusió a la seva web o demés espais de difusió pública d’informació com són: la pròpia web, les xarxes socials on el responsable del tractament disposi de perfil creat i publicacions pròpies o a premsa. Pot obtenir més informació sobre aquest apartat consultant la web del responsable del tractament o contactant amb el DPO.

El tractament d’aquestes imatges està legitimat amb el consentiment dels afectats o en aplicació de l’article 8 de la LO 1/1982 de protecció del dret a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge.

Les imatges captades es conservaran amb caràcter històric fins que es revoqui l’autorització que ens proporcioneu.

1.3.- Categories de destinataris.

Per donar compliment a les anteriors finalitats tindran accés a les seves dades:

  • El personal degudament autoritzat pel responsable del tractament.
  • Els proveïdors necessaris per donar compliment a la seva demanda.
  • L’administració pública en l’àmbit de les seves competències.

Pot ampliar aquesta informació consultant al DPO

1.4.- Transferència internacional de dades.

El responsable del tractament fa servir les següents plataformes que poden implicar transferències de dades fora de l’espai Schengen:

I.- Google Workspace El responsable del tractament ha signat un acord amb Google, ajustant-se a la resolució de l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades de 22 de juny de 2017. Per obtenir més informació sobre les polítiques de privacitat de G-Suite pot visitar el següent enllaç:

https://policies.google.com/privacy?hl=es

https://support.google.com/a/answer/2888485?hl=es