Educació Primària

Els objectius principals dels primers cursos de l’educació bàsica es basen en aconseguir una societat més justa i democràtica, cohesionada, inclusiva que contempli totes les persones i on sigui possible la igualtat d’oportunitats i la igualtat real i efectiva. Una societat fonamentada en una ciutadania crítica, activa i constructiva, que doni resposta a les aspiracions personals i col·lectives, sostenible, digitalitzada, més equitativa, més verda, més feminista, més cohesionada, sense desigualtats socioeconòmiques i més democràtica. (LOMLOE)

L’alumnat de Cicle Inicial, primer i segon d’educació bàsica, treballa l’aprenentatge del procés lectoescriptor mitjançant les Ludilletres. És un programa de lectoescriptura basat en les Intel·ligències Múltiples i en el joc com a mètode d’aprenentatge efectiu, natural i inspirador. Es treballa de forma contextualitzada posant especial atenció en el desenvolupament de la creativitat a través d’activitats manipulatives

És un projecte didàctic i pedagògic que va dels 3 als 12 anys. Permet treballar les matemàtiques d’una manera útil, pràctica i significativa pels infants. L’aprenentatge de les matemàtiques es realitza des de totes les intel·ligències múltiples i amb el joc com fil conductor.

La finalitat és desenvolupar el pensament creatiu, i cultivar valors i habilitats socials. El programa es treballa des del joc i la manipulació a través d’activitats diverses i motivadores.

Els ambients d’aprenentatge són espais organitzats a partir de les intel·ligències múltiples on l’alumnat és el protagonista del seu aprenentatge. Cada ambient ofereix diferents propostes d’activitats riques i variedades on l’alumnat experimenta, investiga i aprenen segons els seus interessos donant resposta a les necessitats de l’infant i facilitat el desenvolupament de les competències específiques de les àrees treballades. 

A Cicle Inicial i Cicle Mitjà trobem els diferents ambients:

– Matemàtic

– Lingüístic

– Artístic

– Ciutadania

 

 

El nostre objectiu és que els infants gaudeixen d’ella en els diferents àmbits i de forma interdisciplinar: L’alumnat de 1r té l’oportunitat de seguir treballant amb el violí, iniciat a I4.

A 4t de primària l’alumnat s’inicia amb l’Ukelele i a 6è acaben d’aprofundir la pràctica d’aquest instrument.

L’alumnat de 5è participa en el projecte Cantània, una activitat participativa dirigida a escolars de cicle mitjà i superior de primària. Cada temporada s’encarrega una obra nova a compositors i escriptors catalans de reconegut prestigi per a un gran cor de nens i nenes. Durant tot el curs escolar es treballa tant des de L’Auditori com des de l’escola amb l’objectiu d’organitzar un acte per als infants que es converteixi en una vivència musical inoblidable des de la implicació personal i col·lectiva.

 

L’Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE),és el terme emprat per referir-nos a una situació d’immersió lingüística a les aules.

A tota l’etapa de primària s’ofereixen diferents àrees curriculars en llengua anglesa com:

– Physical Education

– Science- Ciències naturals, a partir de 3r de primària

– Robòtica

 

 

Utilitzem la programació i la robòtica educativa per acompanyar als infants en el desenvolupament del pensament computacional. Aprenen a treballar en equip i es fomenta la pràctica de l’assaig-error alhora que es fomenten habilitats com ara la noció de l’espai o el raonament lògic.

A l’etapa d’educació primària, treballen amb els Bee-bots, Matatalab i  Lego.

 

Aquest curs escolar, 6è de Primària inicia el El Programa Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE). Aquest programa, vincula els ajuntaments i les escoles per fomentar la cultura emprenedora en el cicle superior d’educació primària, desenvolupant els valors, els hàbits i les capacitats de l’emprenedoria.

 

Durant la realització d’aquest projecte, l’alumnat crea i gestiona una cooperativa escolar amb el  suport de l’escola, l’administració local,  les empreses i altres entitats de la seva localitat.

 

El programa treballa totes les competències clau del currículum –lingüística, matemàtica, artística, social, ciutadana digital – a partir de la competència emprenedora, d’autonomia i iniciativa personal  El treball dels valors com la solidaritat, la igualtat d’oportunitats i l’equitat, converteixen el programa en un instrument d’inclusió social i d’educació per al desenvolupament sostenible.